BSCKI Đoàn Thị Thúy

BSCKI Đoàn Thị Thúy

BSCKI Khoa Nội

Bác sĩ CKI YHCT.

Chứng Chỉ

Phục hồi chứng năng.

Kinh nghiệm

15 năm kinh nghiệm.

Lĩnh vực chuyên sâu

Phục hồi chức năng.

Các Chuyên Gia Khác