BS Vũ Thị Lý

BS Vũ Thị Lý

Bác sĩ Khoa Nội

Bác sĩ YHCT.

Kinh nghiệm

2 năm kinh nghiệm.

Các Chuyên Gia Khác